Hej och välkommen till spouses!

På denna webbplats har medföljarhandläggaren samlat information som är relevant för UD-familjen. Vår förhoppning är att du som medföljare till en UD-tjänsteman ska ha användning av denna information i dina förberedelser för utlandsstationeringen. Om du ser något på denna webbplats som inte stämmer eller tycker något behöver förtydligas alternativt om du behöver mer utförlig information om något kontakta medföljarhandläggaren, Katarina Fried, UD P P. Katarina nås på telefon 08-405 24 99 eller e-post [email protected].

På flera ställen hänvisas till olika dokument, tillämpningsbestämmelser, blanketter etc, som finns på Klaranätet. Klaranätet är Regeringskansliets (RK:s) intranät och är tillgängligt endast för den som är anställd i RK. Din make/maka/sambo har tillgång till Klaranätet och kan hjälpa dig ta fram den information du/ni behöver därifrån.

Familje- och medföljarfrågorna är integrerade i utrikesförvaltningens personalarbete. Vid UD:s personalenhet finns en särskild funktion – medföljarhandläggaren – inrättad för dessa frågor.  Vid varje utlandsmyndighet finns en kontaktperson för medföljarfrågor. Utrikesförvaltningens (UF) arbete inom familje- och medföljarområdet:

 • ska på strategisk nivå bevaka lagstiftning och regelverk på områden som har betydelse för UF-familjerna
 • ska underlätta för medföljare att finna aktuell information som är relevant för UF-familjernas specifika situation och
 • syftar till att ge medföljarna verktyg för eget agerande

Medföljarhandläggaren på UD:s personalenhet

 • Bevakar och driver frågor av betydelse för medföljare.
 • Håller kontakt med och informerar kontaktpersoner för medföljarfrågor på utlandsmyndigheterna.
 • Erbjuder utresande familjer konsultationer.
 • Deltar i utresekurser som anordnas på UD under våren.
 • Ansvarar för och samordnar förhandlingar om bilaterala avtal om arbetstillstånd för medföljare.
 • Skriver olika intyg för medföljare (t ex för A-kassan) och för barn (i samband med ansökan till skola).

Kontaktperson för medföljarfrågor på utlandsmyndigheten

Varje utlandsmyndighet utser en kontaktperson för medföljarfrågor vars uppgift är att

 • vara informationskälla för samtliga medföljare till utsända på stationeringsorten
 • vidareförmedla mejlad information från Stockholms medföljarhandläggare till medföljarna på stationeringsorten
 • vid behov ordna informationsmöten för medföljare på orten
 • vara behjälplig vid förhandlingar om bilateralt avtal om arbetstillstånd för medföljare
 • ha kännedom om arbetsmöjligheter i stationeringslandet
 • ha kännedom om skolor för medföljande barn i stationeringslandet