Föreberedelseresa för medföljare inför utlandsstationering (tidigare kallad medföljarresa)

Medarbetare och chefer på UD kan inför utlands- och omstationering besöka sin kommande arbetsplats under 2-5 dagar för att få en inblick i myndighetens verksamhet och i sina kommande arbetsuppgifter. Förberedelseresan kallas LIA-resa vilket står för Lärande i arbetet.

Medföljaren har möjlighet att delta i tjänstemannens LIA-resa under förutsättning att vederbörande uppfyller UVA:s definition av medföljare vid ansökan om resan. Medföljaren medges resa endast då den sker samtidigt som tjänstemannens. Förberedelseresan är ej utbytbar till annan familjemedlem.

Program ska upprättas och godkännas. Tid för bostadssökande samt besök på skolor kan ingå. Ansökan för förberedelseresan görs av tjänstemannen och ska sändas till UD P UTV.

Praktisk information inför utlandsstationering

Utbildningen ”Praktisk information inför utlandsstationering”, som omfattar en heldag, vänder sig till samtliga medarbetare och deras vuxna medföljare som ska utlandsstationeras. Under denna dag ges allmän information inför utlandsstationeringen och deltagarna har möjlighet att ställa frågor som rör praktiska förberedelser inför flytten utomlands. Ur innehållet: medföljarfrågor, personlig säkerhet, hälso- och sjukvård, utlandsvillkor och flyttgods. För anmälan och information om utbildningstillfällen kontakta UD P UTV.

Språkutbildning för medföljare

UD P UTV ansvarar för kompetensutveckling i främmande språk för utrikesförvaltningens medarbetare inför utlands- och omstationering och i förekommande fall även för medföljande maka/make/sambo/partner. Medföljare erbjuds max 20 lektionstimmar, som ska vara utnyttjade inom ett år från tillträdet.