Tillträdesresa / förflyttningsresa

Vid omstationering ska inträde i tjänst i regel ske på måndagar, vilket innebär att resan normalt sker på tjänstefri dag. För resor på grund av omstationering betalas ersättning med belopp motsvarande den lägsta avgiften för resa kortaste vägen mellan stationeringsorterna med reguljärt flyg (ekonomiklass). Eventuella returbiljetter bifogas reseräkningen. Biljetter bör beställas i god tid. Vid förflyttning från Sverige vänder man sig till Regeringskansliets resebyrå för planering av resan och bokning av biljetter.

Kontaktuppgifter RK:s resebyrå:
American Express Business Travel AB (AMEX) Grupp RK

Telefon: 08-429 21 55, kortnummer 88003
Telefax: 08-429 43 27
e-post: [email protected]

Besöksadress: Rosenlundsgatan 29 C
Postadress: Box 704 88, 107 26 Stockholm

Pass och viseringar
Protokollet utfärdar diplomat- och tjänstepass samt ombesörjer viseringar. Ny stationeringsort och befattning ska skrivas in i passen före avresan. Ändringar av titel och stationeringsort ska sedan föras in fortlöpande och då även vid hemstationering. Nödvändiga viseringar bör sökas i god tid före avresan. Vissa länder kräver en handläggningstid på en månad.

Mer information om diplomat- och tjänstepass finns på Klaranätet under Stöd och service > Diplomat- och tjänstepass.

Resgods
Läs under rubriken ”personliga effekter. Köp av extra resväska m.m.” på sidan om flyttning.

Reseräkning
Efter en förflyttningsresa (jämställs med vanlig tjänsteresa) ska tjänstemannen lämna reseräkning. Denna ska sändas in till UD P P, Monica Hellqvist, inom tre månader efter resans slut. Semesterresor, besöksresor och andra resor som gjorts enligt UVA ska redovisas till respektive UM.

Tjänstereseförsäkring
Vid tjänsteresor gäller Statens tjänstereseförsäkring hos Kammarkollegiet. Försäkringen som gäller för hela Regeringskansliet (RK), har en särskild bilaga avseende utrikesförvaltningen, och omfattar olycksfallsförsäkring, reseavbrott, överfalls-, sjuk-, tandvårds-, hemtransport-, resgods-, rätts-, ansvarsskydd, resgodsförsäkring, så kallad obeledsagad flygfrakt samt kontant skadehjälp. Försäkringen gäller för samtliga som reser för RK:s räkning inklusive personal anställd vid utlandsmyndigheterna då dessa företar tjänsteresor för RK:s eller UM:s räkning.

Som tjänsteresa räknas i detta avseende även den utsända personalens och deras familjemedlemmars semesterhemresor med mera som betalas av RK. Försäkringen gäller från det den anställde lämnar bostaden eller RK/UM:s lokaler för att påbörja en tjänsteresa/förrättning till den tidpunkt den försäkrade återvänder till någon av dessa platser. För semesterhemresor med mera som betalas av RK gäller försäkringen dock endast under själva resan, inte under vistelsen på orten.

Försäkringen gäller inte under privata resor. Dock gäller den vid en utrikes tjänsteresa även under avbrott på grund av semester eller tjänstledighet på annan ort än resenärens vanliga verksamhetsort, om avbrottet inte är längre i tid än själva tjänsteresan.

Vid allvarlig sjukdom, intagning på sjukhus, hemtransport eller behov av aktiv skadehjälp utomlands ska kontakt tas med Falck Global Assistance (tidigare Falck Travel Care) i Stockholm,

Falck Global Assistance
Telefon +46 8 587 717 49
Telefax +46 8 505 939 13
E
-post: [email protected]

Vid skada ska en skadeanmälan undertecknas av både resenären och ansvarig chef på myndigheten. Dessutom ska den som begär ersättning, bifoga polisanmälan, intyg, kvitton eller andra verifikationer som kan styrka kravet. UM får ej betala ut ersättning förrän Kammarkollegiet givit sitt bemyndigande. Skadeanmälan insänds direkt till Kammarkollegiet, 651 80 Karlstad.