ÖVRIGT

Abonnemang, licenser, prenumerationer
Säg upp eventuella TV-licenser, bredband, telefon-, kabel-, el- och gasabonnemang, tidningsprenumerationer etcetera. Ska abonnemang övertas av någon annan, till exempel andrahandshyresgäst, bör överenskommelse träffas eller avläsning av mätare ske vid överlåtelsen eller viss avtalad dag.

Anhöriga – uppgift om anhöriga
För att arbetsgivaren ska kunna kontakta närmast anhörig eller annan närstående i Sverige eller utomlands om något oförutsett, som olycka eller sjukdomsfall, inträffar under stationeringen behöver tjänstemannen fylla i RK-blanketten ”uppgift om anhöriga” (Klaranätet) och sända in den till RK Ekonomi och Lön/Betalningar

Anmälan vid utlandsstationering
Anmälan till Försäkringskassan
Anmälan om flytt från Sverige vid utlandsstationering sker genom att tjänstemannen fyller i RK-blanketten ”Anmälan vid utlandsstationering” (finns på Klaranätet) och lämnar den till RK Ekonomi och Lön/Betalningar som i sin tur vidarebefordrar kopia till Försäkringskassans utlandskontor i Visby.

Anmälan om särskild postadress till folkbokföringen hos Skatteverket
Du som är utsänd av svenska staten för att arbeta i annat land ska inte ändra din folkbokföring. Du ska vara folkbokförd på den fastighet och i den församling där du senast var folkbokförd (jfr § 14, Folkbokföringslagen 1991:481). Samma sak gäller för medföljande familjemedlemmar. I stället ska du begära att få särskild postadress genom att fylla i Skatteverkets blankett ”Särskild postadress – Anmälan (SKV 7844)”. Om du vänder dig till Svensk adressändring är det viktigt att du när det gäller folkbokföring endast fyller i blanketten som heter ”Särskild postadress – Anmälan”. Det kan vara bra att komplettera med eftersändning under ett år till UD/Ambassaden X-stad, 103 35 Stockholm. Kostnad hos Svensk Adressändring i juli 2013 är 450:-.

Borttag av särskild postadress
Om den särskilda postadressen inte längre ska gälla, måste du själv anmäla detta till Skatteverket på blankett ”Särskild postadress – Anmälan (SKV 7844)”. Adressen upphör inte automatiskt i och med att du anmäler flyttning.

Flyttar du direkt vidare till annan utlandsort ska du sedan på nytt fylla i blanketten ”Särskild postadress – Anmälan”.

Bank
Lämna erforderliga instruktioner till din bank. Om du har sådana ekonomiska intressen i Sverige som det kan bli svårt att sköta från din utlandspost (till exempel fast egendom, lån och värdepapper) kan du ge banken ett notariatuppdrag.

Fotografier
Foton för tjänstekort och viseringar för tjänstemannen och medföljande familj ersätts av UD. Det kan vara lämpligt att ta med ett antal nytagna passfotografier till stationeringsorten för bland annat id-kort i samband med tillträdet. Stäm av behovet med utlandsmyndigheten. Fotografering sker hos FA Kortstudion och fotorekvisition inhämtas från UD SÄK kortadministration inför fotografering.

UD SÄK kortadministration finns på Malmtorgsgatan 3, plan 4. UD SÄK kortadministration har besöks- och telefontid måndag-fredag kl 9-10. Telefon 08-405 8178. E-post: [email protected]
FA Kortstudion finns på Drottninggatan 5 (hörnet Drottninggatan/Fredsgatan). Öppet för drop-in kl. 09.00-12.00. För den som vill boka tid har kortstudion även öppet kl 13.00-15.30. Tid bokas på telefon 08-405 4832 eller e-post: [email protected]

Försäkran om uppgifter för beräkning av ersättning enligt UVA
Ifylld blankett ska skickas i original till RK Ekonomi & Lön/Betalningar i följande fall:

  • inför utlands-, om- och hemstationering
  • omgående vid ändrade förhållanden under pågående utlandsstationering
  • senast den 15 februari varje år för att bekräfta faktisk frånvaro/inkomst föregående kalenderår

Utebliven försäkran kan leda till att medföljandetillägg och merkostnadsersättningar enligt UVA tas bort.

Försäkringsskydd under utlandsstationeringen
Inför utlandsstationeringen är det en god idé att se över sina försäkringar och diskutera om behovet ser annorlunda ut under utlandsvistelsen.
Här finns information om de olika försäkringar och avtal som gäller under utlandsvistelsen.

Därutöver behöver ni komplettera med en utlandshemförsäkring i svenskt försäkringsbolag som täcker ert privata bohag och även innehåller ett reseskydd. Familjemedlemmar täcks t ex inte av UVA och UVA-plus-försäkringarna under resa till och från och vistelse i tredje land när arbetstagaren inte medföljer på resan eller vistas i detta land.  Var även uppmärksam på att utlandshemförsäkring i svenskt försäkringsbolag endast omfattar familjemedlem som är folkbokförd i Sverige.

Husdjur
Läs anvisningarna i stationsrapporten. Kontrollera om nödvändigt med UM. Se vidare information på Jordbruksverkets webbplats.

Hushållshjälp
Rådgör med din företrädare om behovet av hushållshjälp och om anställning bör ske lokalt eller på annat sätt. Gör dig förtrogen med gällande bestämmelser om arbetsgivaravgifter, skatter och försäkringar för den person du anställer och ditt ansvar vid sjukdom och/eller olycksfall. Upprätta ett anställningskontrakt och överväg behovet av försäkringar för den anställde. Om du på din nuvarande post har någon anställd, bör du i god tid undersöka om vederbörande kan tänkas gå i din efterträdares tjänst eller i annat fall vidta erforderliga uppsägningsåtgärder. Du förutsätts vara en god arbetsgivare.

Kurirbefordran
Vid utlandsstationering har tjänstemannen och medföljande familjemedlemmar och undantagsvis (efter särskilt tillstånd) även hushållsanställda rätt att med kurir få ta emot och skicka privata brevförsändelser om maximalt 100 gr/brev. Till vissa stationeringsorter beviljas mottagandet av en försändelse om maximalt 500 gr/utsänd befattningshavare (ej familjemedlem eller hushållsanställd) per kurirlägenhet. I Nordamerika, större delen av Europa, Australien och Japan begränsas kurirrättigheterna till försändelser av mer officiell karaktär från myndigheter, banker, försäkringsbolag etc.

Observera att paket, tidningar och andra trycksaker inte kurirbefordras utan returneras omgående till avsändaren. Även försändelser som överskrider angiven viktgräns eller vars innehåll ej är av kurirmässig art returneras.

Kurirberättigade personer bör inför utresan informera sina anhöriga, vänner, banker och försäkringsbolag, med flera, om att privatpost som ska kurirbefordras adresseras:

Namn
UD/Ambassaden X-stad
103 35 STOCKHOLM

För att undvika försening av räkningar med mera är det bra om företag och organisationer kan sända e-faktura. Notera även möjligheten att använda autogiro.

Värdepost kan bara hämtas av den som står som mottagare. Personal som på grund av utlandsstationering inte kan kvittera värdepost i Sverige, bör ge fullmakt till en person i Sverige att hämta ut den. Fullmakten ska lämnas in till Posten. Mer information och länk till fullmaktsblankett på Postens webbplats.

Före utresan är det nödvändigt att till UD FAST KURIR inlämna fullständiga namnuppgifter på de familjemedlemmar och eventuell hushållsanställd som följer med till stationeringsorten på blanketten ”Kurirbefordran privat post” (Klaranätet).

På Klaranätet kan tjänstemannen läsa mer på sidan Kurirbefordran för utsänd personal under Arbetssätt på utlandsmyndigheterna > Kurirverksamheten.

Militärtjänst
Allmän värnplikt upphörde den 1 juli 2010. Däremot ska alla svenska 18-åringar som är folkbokförda i Sverige, både kvinnor och män, lämna uppgifter om sig själva i ett frågeformulär på Rekryteringsmyndighetens webbplats. Brev med inloggningsuppgifter skickas ut till berörda.

För reservofficer gäller generellt att vederbörande måste vara nåbar för arbetsgivaren/Försvarsmakten. Det kan gälla inkallelse för tjänstgöring i insatsorganisationen eller bara för regelbunden information. Försäkra dig om att du lämnat aktuella kontaktuppgifter.

Sjukvård vid stationering i EU-/EES-land samt Schweiz
Vid tjänstgöring i EU-/EES-land samt Schweiz har den utsände medarbetaren och familjemedlemmarna rätt att ta del av lokal sjukvård. Försäkringskassan ska först ha tagit beslut om att medföljaren fortsatt omfattas av svensk socialförsäkring – se nedan.

Före utresan måste därför Försäkringskassans blankett 6220 ”Begäran Intyg A1/E101 eller konventionsintyg”  fyllas i för att beställa intyg A1. Ifylld blankett skickas av tjänstemannen till RK Ekonomi och Lön/Betalningar som undertecknar blanketten för arbetsgivarens del och därefter skickar den till Försäkringskassan. Var noga med att fylla i både start- och slutdatum för utlandsstationeringen. När intyget A1 har erhållits så måste du kontakta Försäkringskassan, per telefon eller e-post, med begäran om intyget S1, som möjliggör sjukvård i stationeringslandet på landets villkor.

Socialförsäkringstillhörighet vid stationering i EU-/EES-land samt Schweiz; för medföljare som inte ska förvärvsarbeta
Försäkringskassan gör sin bedömning utifrån EU-förordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Den utsände fortsätter tillhöra svensk socialförsäkring enligt art 11.3B ”en offentligt anställd omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat till vilken den förvaltning som sysselsätter denne hör”.

För medföljande familjemedlemmar finns ingen särskild lagvalsregel utan allmänna lagvalsregler gäller. Försäkringskassan måste  göra en utredning och prövning i varje enskilt ärende eftersom omständigheterna kan variera avsevärt från fall till fall. Försäkringskassans blankett ”Uppgifter Flyttning till eller arbete i ett annat land (FK 5459)” måste därför fyllas i av medföljaren med relevant information och sändas in. Försäkringskassans ifyllnadsguide kan vara till hjälp. Läs även mer i frågan här.
Medföljare som avser arbeta i EU-/EES-land/Schweiz ska tillhöra arbetslandets socialförsäkring liksom arbetslöshetsförsäkring.