Frågor beträffande bostäder besvaras av utlandsmyndigheten. Tjänstemannen ska sända RK-blanketten ”Bostadsunderlag” (finns på Klaranätet) till utlandsmyndigheten. Av blanketten framgår bland annat familjesammansättning, särskilda önskemål och tillträdesdatum.

Ofta kan företrädarens bostad övertas, men i de fall då exempelvis familjesammansättning kräver större eller mindre bostad eller hyreskontrakt inte kan förlängas, bör utlandsmyndigheten vidta åtgärder för att hyra annan bostad. Om en utlandsmyndighet disponerar lediga bostäder i statsägda hyresobjekt, ska myndigheten i första hand anvisa dessa till den utsända personalen enligt 3 § UF 2013:2.

De statsägda bostäderna utomlands ägs av Statens Fastighetsverk (SFV). UD FAST ansvarar för de statsägda bostädernas kontrakt samt för hyran. Hos UD FAST finns ritningar endast på de statsägda bostäderna.

För de inhyrda bostäderna ansvarar i första hand utlandsmyndigheten, som varje budgetår disponerar ett ramanslag inom vilket bostäder hyrs enligt bostadsnormerna i RK:s tillämpningsbestämmelser för bostadskostnader (enligt 10 § UVA-avtalet)  och de särskilda kostnadsramar för personalbostäder som revideras årligen och som gäller för vissa orter. Denna delegering av beslutanderätten medför att tillträdande tjänsteman bör kontakta utlandsmyndigheten när förflyttningsförordnandet erhållits, för att höra hur bostadsbehovet kan lösas.

På vissa få orter är bostäderna statsmöblerade, så kallad basmöblering. I basmöbleringen ingår möbler, fast belysningsarmatur, gardiner, mattor och i förekommande fall trädgårdsmöbler. Enligt expeditionschefens beslut om statsmöblering och avveckling av statsmöblering i vissa fall som gäller från och med 2015-04-13 ska följande orter fortsatt ha statsmöblering: Abuja, Bagdad, Bamako, Islamabad, Juba, Kabul, Khartoum, Kinshasa, Ouagadougou och Pyongyang.

Hemförsäkring

Tänk på att förutsättningarna för din hemförsäkring förändras vid flyttning. Rådgör med ditt försäkringsbolag. Utlandshemförsäkring i svenskt försäkringsbolag måste tecknas före utresan.

Familjemedlem som ej är folkbokförd i Sverige omfattas inte av svensk utlandshemförsäkring. Observera att försäkringsvillkoren anger att den gäller för barn under 18 år. Barn som fyllt 18 år täcks inte av utlandshemförsäkringen – stäm av med ditt försäkringsbolag vad som gäller och teckna extra försäkring med motsvarande skydd. Enligt uppgift från utlandsstationerad kollega kan barn över 18 år fortsatt vara försäkrad genom den utsändes hemförsäkring, genom särskild anteckning i ”försäkringsprofilen”. Tala med ditt försäkringsbolag och begär skriftlig bekräftan på ev. överenskommelse om fortsatt försäkringsskydd.

Eftersom hemförsäkringar normalt inte har giltighet vid krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution eller uppror, är det viktigt att se över sin inventarielista över bohag och komplettera med sådant som tillkommit senare. Läs om Regler i särskilda fall, Force Majeure och andra undantag i villkoren för din utlandshemförsäkring. I villkoren brukar stå att hemförsäkringen i sådana situationer endast gäller om skadan inträffat inom 3 månader räknat från oroligheternas utbrott och om den försäkrade vistats i det drabbade området vid utbrottet. En annan förutsättning är att den försäkrade inte deltagit i händelserna eller tagit befattning därmed som rapportör eller dylikt.