Utlandsvillkor enligt UVA-avtalet (Avtal om utlandstjänstgöring)

Barn under 19 år är familjemedlem enligt UVA-avtalets definition. Tjänstemannens rätt till merkostnadstillägg och resor upphör månaden efter barnets 19-årsdag.

Följande kan enligt UVA-avtalet ändå gälla för barn som fyllt 19 år:

Återresa till Sverige
Ersättning för ett barns återresa till Sverige utbetalas även för ett medföljande barn som har fyllt 19 år under arbetstagarens utlandsstationering. Sådan ersättning får högst motsvara kostnaden för resa från den ort där arbetstagaren var stationerad på barnets 19-årsdag.

Skolkostnader
Faktiska kostnader ersätts för arbetstagarens barns skolkostnader från och med obligatorisk grundutbildning upp till och med gymnasienivå (motsvarande) och kostnader för barnets skollunch dock högst intill utgången av det läsår då barnet fyller 19 år. Vid särskilda skäl kan arbetsgivaren ge ersättning även till en senare tidpunkt.Om den utländska gymnasieutbildningen inte ger behörighet till svenskt universitet eller svensk högskola kan ersättning ges för kompletterande studier utomlands i de ämnen som krävs för att få behörighet. Utvärdering av betygen ska göras av VHS, Verket för Högskoleservice.
Mer information finns på Klaranätet – Utlandsvillkor – 13 § – Ersättning för skolkostnader för barn – Tillämpningsbestämmelser

UVA-försäkringen och UVA-plus-försäkringen
Sjuk och tandvård enligt UVA- och UVA-plus-försäkringarna omfattar även medföljande barn över 19 år som går i gymnasieskola eller motsvarande som arbetsgivaren betalar utbildningsbidrag för (eller skulle ha betalat om skolan hade haft avgifter). Försäkringen gäller dock längst till dess barnet fyller 21 år.
UVA-försäkringen gäller akut sjuk- och tandvård, personskadeskydd, invaliditets- och dödsfallskapital.
UVA-plus-försäkringen är ett komplement till UVA-försäkringen och täcker planerad sjukvård enligt 15§ UVA-avtalet. Observera att vid all planerad vård ska Kammarkollegiet kontaktas.

UVA-plus 2.2 Planerad tandvård för barn
Försäkringen betalar ersättning för medföljande barns tandvårdskostnader motsvarande den tandvård som är avgiftsfri i Sverige.
Vid behov av tandreglering ska den försäkrades vårdnadshavare i förväg kontakta Kammarkollegiet och få kostnaderna skriftligen godkända. Försäkringen ersätter endast tandvårdskostnaden.

Utlandshemförsäkring

För att omfattas av försäkringen ska barnet finnas angiven i försäkringsbrevet. Det förutsätter att man är folkbokförd i Sverige och har personnummer. Observera att försäkringsvillkoren anger att den gäller för barn under 18 år. Barn som fyllt 18 år täcks inte av utlandshemförsäkringen – stäm av med ditt försäkringsbolag och teckna extra försäkring med motsvarande skydd. Enligt uppgift från utlandsstationerad kollega kan barn över 18 år fortsatt vara försäkrad genom den utsändes hemförsäkring, genom särskild anteckning i ”försäkringsprofilen”. Tala med ditt försäkringsbolag och begär skriftlig bekräftan på ev. överenskommelse om fortsatt försäkringsskydd.

Folkbokföringslagen

Det finns inget i lagen om åldersgräns som innebär att ett barn upphör att vara folkbokförd i Sverige vid en viss ålder under utlandsstationering. Lagen talar om hemmavarande barn underförstått att man fortsatt bor och är folkbokförd på samma adress som sina föräldrar samt att man flyttar ut tillsammans och bor ihop som en familj.

Tandvård i Stockholms Län

Barn och ungdomar som är folkbokförda i Stockholms Län har gratis tandvård till och med det år de fyller 19 år i sitt hemlandsting(enligt tandvårdslagen (1985:125) 7 § 1 och 15 a § första stycket). Landstinget ansvarar för den fria tandvården för barn och ungdomar och det är folkbokföringen som ligger till grund. Om man vill uppsöka tandläkare utanför landstingsområdet rekommenderas att först stämma av med sitt hemlandsting huruvida de är beredda att stå för kostnaden.

Från och med det år man fyller 20 år omfattas man av det statliga tandvårdsstödet som i sin tur baseras på bosättningsbegreppet enligt Socialförsäkringsbalken (Lag om statligt tandvårdsstöd (2008:145)).

Sjukvård i Sverige

Rätten till sjukvård mot patientavgift hänger samman med att man fortsatt är folkbokförd i Sverige.

Svensk socialförsäkring – Socialförsäkringsbalken

Enligt Socialförsäkringsbalken (5 kap 8 §) ska medföljande barn som inte fyllt 18 år ”anses bosatta i Sverige” och därmed omfattas av de bosättningsbaserade förmånerna i den svenska socialförsäkringen.

Barn som fyllt 18 år och som fortsatt studerar vid studiestödsberättigad utbildning utomlands kan eventuellt omfattas av svensk socialförsäkring under åberopande av särregel för utlandsstuderande (5 kap 7 §).

Rätten att vara försäkrad i Sverige prövas i princip först i samband med att personen begär en förmån från Försäkringskassan.

Såvida inte Försäkringskassan fått en impuls från Skatteverket att barnet t ex blivit folkbokförd som utvandrad från Sverige kommer kassan inte heller att skicka ut någon förfrågan om att göra en prövning av försäkringstillhörigheten till berörd person.

Försäkringskassan gör alltid en självständig bedömning om rätten att tillhöra svensk socialförsäkring oavsett om man är folkbokförd eller ej. Att vara folkbokförd innebär inte med automatik att man har rätt att omfattas av svensk socialförsäkring.