Från 2014-01-01 får Folkbokföringslagen ny lydelse. Huvudregeln blir att barn som föds utom landet i normalfallet ska folkbokföras först om barnet flyttar till Sverige och om kraven för folkbokföring då är uppfyllda. Särregeln för utsända justeras, vilket innebär att det inte längre är någon skillnad mellan utsända män och kvinnor. Barn som föds utom landet vars mor är folkbokförd med stöd av 14 §, eller vars far är folkbokförd med stöd av 14 § och vårdnadshavare ska folkbokföras. (14§ innehåller särregeln för utsända och familjemedlemmar som säger att man ska vara folkbokförd i Sverige under hela utlandsstationeringen.)

Folkbokföringslagen 2 § ny lydelse per 2014-01-01:
När   folkbokföring skall ske

2 § /Upphör att gälla   U:2014-01-01/ Ett barn som föds levande här i landet skall folkbokföras om   modern är folkbokförd eller om fadern är folkbokförd och vårdnadshavare. Även   ett barn som föds utom landet av en kvinna som är folkbokförd skall   folkbokföras. Lag (1997:989).

2 § /Träder i kraft   I:2014-01-01/ Ett barn som föds levande här i landet ska folkbokföras om   modern är folkbokförd eller om fadern är folkbokförd och vårdnadshavare.
Även ett barn som föds levande utom landet ska folkbokföras,   om
1. modern är folkbokförd med stöd av 14 §,
2. fadern är folkbokförd med stöd av 14 § och vårdnadshavare,   eller
3. det finns synnerliga skäl för att barnet ska folkbokföras.   Lag (2013:380).